کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 10

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 10

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 10

ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 10 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 9

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 9

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 9

ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 9 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 8

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 8

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 8

ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 8 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه7.6x6.4 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 7

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 7

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 7

ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 7 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 6

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 6

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 6

ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 6 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 3

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 3

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 3

ارائه اختصاصي کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 3 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 2

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 2

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 2

ارائه اختصاصي کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 2 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 1

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 1

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 1

ارائه اختصاصي کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 7

کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 7

کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 7

ارائه اختصاصي کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 7 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه8.5x4.8 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 6

کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 6

کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 6

ارائه اختصاصي کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 6 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه8.5x4.5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 18

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 18

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 18

ارائه اختصاصي کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 18 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه7.6x6.4 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت تعویض روغنی - طرح شماره 3

کارت ویزیت تعویض روغنی - طرح شماره 3

کارت ویزیت تعویض روغنی - طرح شماره 3

ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعویض روغنی - طرح شماره 3 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه8.5x4.8 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 5

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 5

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 5

ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 5 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 4

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 4

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 4

ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 4 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 17

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 17

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 17

ارائه اختصاصي کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 17 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت لوکس و اسپرت فروشی - طرح شماره 3

کارت ویزیت لوکس و اسپرت فروشی - طرح شماره 3

 کارت ویزیت لوکس و اسپرت فروشی - طرح شماره 3

ارائه اختصاصي کارت ویزیت لوکس و اسپرت فروشی - طرح شماره 3 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت لوکس و اسپرت فروشی - طرح شماره 2

کارت ویزیت لوکس و اسپرت فروشی - طرح شماره 2

کارت ویزیت لوکس و اسپرت فروشی - طرح شماره 2

ارائه اختصاصي کارت ویزیت لوکس و اسپرت فروشی - طرح شماره 2 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت لوازم یدکی اتومبیل - طرح شماره 2

کارت ویزیت لوازم یدکی اتومبیل - طرح شماره 2

کارت ویزیت  لوازم یدکی اتومبیل - طرح شماره 2

ارائه اختصاصي کارت ویزیت لوازم یدکی اتومبیل - طرح شماره 2 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت تولید کننده فایبر گلاس - طرح شماره 1

کارت ویزیت تولید کننده فایبر گلاس - طرح شماره 1

کارت ویزیت تولید کننده فایبر گلاس - طرح شماره 1

ارائه اختصاصي کارت ویزیت تولید کننده فایبر گلاس - طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت کارواش - طرح شماره 5

کارت ویزیت کارواش - طرح شماره 5

کارت ویزیت کارواش - طرح شماره 5

ارائه اختصاصي کارت ویزیت کارواش - طرح شماره 5 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت شیشه اتومبیل - طرح شماره 1

کارت ویزیت شیشه اتومبیل - طرح شماره 1

کارت ویزیت شیشه اتومبیل - طرح شماره 1

ارائه اختصاصي کارت ویزیت شیشه اتومبیل - طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 16

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 16

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 16

ارائه اختصاصي کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 15 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه5x9 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت آپاراتی و تعویض روغنی - طرح شماره 2

کارت ویزیت آپاراتی و تعویض روغنی - طرح شماره 2

کارت ویزیت آپاراتی و تعویض روغنی - طرح شماره 2

ارائه اختصاصي کارت ویزیت آپاراتی و تعویض روغنی - طرح شماره 2 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 7

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 7

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 7

ارائه اختصاصي کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 7 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 6

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 6

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 6

ارائه اختصاصي کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 6 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه5x9 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 5

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 5

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 5

ارائه اختصاصي کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 5 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 4

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 4

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 4

ارائه اختصاصي کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 4 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 3

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 3

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 3

ارائه اختصاصي کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 3 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه8.6x5.4 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 2

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 2

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 2

ارائه اختصاصي کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 2 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 1

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 1

کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 1

ارائه اختصاصي کارت ویزیت نمایشگاه ماشین - طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت تعویض روغنی - طرح شماره 1

کارت ویزیت تعویض روغنی - طرح شماره 1

کارت ویزیت تعویض روغنی - طرح شماره 1

ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعویض روغنی - طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه8.5x4.5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 1

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 1

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 1

ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 1

کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 1

کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 1

ارائه اختصاصي کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 2

فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 2

فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 2

ارائه اختصاصي فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 2 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه8.4x4.8 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت کارواش - طرح شماره 2

کارت ویزیت کارواش - طرح شماره 2

کارت ویزیت کارواش - طرح شماره 2

ارائه اختصاصي کارت ویزیت کارواش - طرح شماره 2 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه8.6x4.8 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت کارواش - طرح شماره 1

کارت ویزیت کارواش - طرح شماره 1

کارت ویزیت کارواش - طرح شماره 1

ارائه اختصاصي کارت ویزیت کارواش - طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه8.6x5.4 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .

کارت ویزیت آرایشگاه مردانه - طرح شماره 1

کارت ویزیت آرایشگاه مردانه - طرح شماره 1

کارت ویزیت آرایشگاه مردانه - طرح شماره 1

ارائه اختصاصي کارت ویزیت آرایشگاه مردانه - طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت PSD در اختیارتان قرار خواهد گرفت ، که در فتوشاپ CS5 (و بالاتر) قابل اجرا و ویرایش است .